Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě vúředních dnech a hodinách:

  pondělí 17:00 - 18:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 491 110 729
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu urad@bacalky.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Bačalky, Bačalky 101, 507 23 Libáň

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 17:00 - 18:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 491 110 729
Poštou na adresu Obecní úřad Bačalky, Bačalky 101, 507 23 Libáň
Elektronicky na e-mail: urad@bacalky.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: t6sa6y7
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Bačalky, Bačalky 101, 507 23 Libáň
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se za každou započatou čtvrthodinu 20 Kč), za každou další započatou hodinu práce 80 Kč. Pokud předpokládaná částka náhrady nákladů za poskytnutí informace přesahuje 100 Kč, je vydání informace podmíněno zaplacením zálohy ve výši 80 % předpokládaných nákladů 80 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - černobíle jednostranně) 4 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - černobíle oboustranně)  8 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - barevně jednostranně) 24 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - barevně oboustranně) 40 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - černobíle jednostranně) 3 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - černobíle oboustranně) 5 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - barevně jednostranně) 12 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - barevně oboustranně) 21 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 - černobíle jednostranně) 2 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 - černobíle oboustranně) 3 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 - barevně jednostranně) 6 Kč/ks
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A5 - barevně oboustranně) 11 Kč/ks
v případě předání informací na disketě či CD 20 Kč/ks
poštovné v případě odeslání informací prostřednictvím České pošty dle platného ceníku poštovného  
vyhlášení místním rozhlasem

60 Kč

Formuláře