Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Sbírka právních předpisů

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

 
Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška č. 2/2010 Požární řád obce 1.7.2010
Vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj    1.2.2011
Vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 1.2.2011
Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.2.2011
Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů   1.2.2011
Vyhláška č. 3/2012 o spádovosti obce pro MŠ a ZŠ Dětenice 1.1.2013
Vyhláška č. 1/2013 o úhradě vodného ve dvousložkové formě 

 8.3.2013

Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

1.4.2015

Vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

25.2.2016

Vyhláška č. 2/2016 Změna č. 1 územního plánu obce Bačalky

11.7.2016

Řád veřejného pohřebiště

23.6.2020

Vyhláška č. 01/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2021

Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2022

Vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1. 1. 2022

Usnesení zastupitelstva